Volejbalová asociace ČR

Switch to desktop

Pojem sportovní právo

Co se týče pojmu „sportovní právo“, nejsou názory odborníků stejnorodé. Dosud není jednoznačně zodpovězena otázka, zda-li se dají zahrnout vztahy sportu a práva pod tento „odvětvový pojem“, ačkoliv se nejedná o právní odvětví, či přistupovat vůči existenci tohoto pojmu skepticky a zůstat u pojmu „sport a právo“. S. Gardiner konstatuje, že jako u vývoje jiných právních odvětví i sport usiluje o své vlastní právní odvětví . V jednotlivých zemích se pak nacházíme v odlišném stádiu vývoje tohoto potencionálního právního odvětví.

Aktualizováno 24. 9. 2012 13:34

Zobrazeno: 3764

Číst dál: Pojem sportovní právo

Individuální a kolektivní sportovec

Individuální sportovec vykonává sportovní činnost s větší mírou samostatnosti (př. tenis, golf, atletika, box apod.) a ačkoliv je většinou členem sportovního klub, sám si zpravidla obstarává trenéry a volí realizační tým, sám se přihlašuje na soutěže, sám si shání sponzorské příspěvky a vytváří rozpočet, popř. inkasuje výhry, odměny ze soutěží či odměnu za reklamní činnost. Samozřejmě, že na vyšší úrovni (vrcholový sport) je zdánlivě obtížná pozice individuálního sportovce ulehčena činnostmi rozličných manažerů, pomocníků, investorů, asistentů apod. 

Aktualizováno 20. 8. 2012 10:51

Zobrazeno: 3508

Číst dál: Individuální a kolektivní sportovec

Pojem “profesionální sport”

Po objasnění značně nezpůsobilosti pojmu „sport“ ke komplexnímu definování je potřeba vymezit některé pojmy, se kterými bude tato práce dále pracovat. Sport se dělí na jednotlivá sportovní odvětví, což jsou ve své podstatě druhy sportu, které vznikaly a vyvíjely se povětšinou samostatně, mají specifické zaměření dané cílem činnosti, v niž se soutěží.  Některá sportovní odvětví obsahují jedinou sportovní činnost (př. volejbal, fotbal), některá zase obsahují vice sportovních činností (př. atletika v sobě zahrnuje běhy, hody atd.). Sport lze dále dělit dle různorodých kritérií, přičemž k této práci bude zapotřebí rozdělit sport na individuální a kolektivní, dále také dle jiného kritéria na amatérský a profesionální. Jelikož se budou analyzovat především sportovní smlouvy “kolektivního profesionálního sportovce”, je jasné, které prvky výše uvedených rozdělení nás budou zajímat.

Aktualizováno 26. 7. 2012 10:01

Zobrazeno: 3730

Číst dál: Pojem “profesionální sport”

Postavení profesionálního sportovce v právním řádu ČR

Abychom byli schopni analyzovat tzv. sportovní smlouvy profesionálního sportovce, musíme nutně objasnit postavení profesionálního sportovce v právním řádu České republiky (dále jen “právní statut”) jakožto subjektu těchto smluv. Jak už bylo řečeno, oficiální vývoj profesionálního sportu počítáme v České republice od roku 1989. Za tuto krátkou historii se bohužel nepodařilo status profesionálního sportovce unifikovat.  Zde bude následovat roztřídění, jenž je pro tuto práci klíčové. Jelikož zákon č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ani jiný zákon, neobsahují definici sportovce, natož definici profesionálního sportovce, ani neupravují jejich právní postavení, lze jen v teoretické rovině polemizovat, jaký postup k determinaci právního postavení sportovce je tím nejlepším.

Prameny sportovního práva

Stejně jako pojem sportovní právo, mají i prameny práva ve sportu nesnadné začlenění do klasického pojetí pramenů práva v teoreticko-právním smyslu . Neexistence sportovního práva jakožto právního odvětví zamezuje i exaktní diferenciaci jednotlivých pramenů práva v souladu s právní teorií. Rozdělíme-li obecně prameny práva z hlediska formálního a materiálního smyslu , kde formální smysl představuje vnější uznanou formu právních norem a materiální pojetí zase zdroje obsahu práva či jakýsi společenskohistorický kontext vzniku práva, vyvstává zde problém především se smyslem formálním.

Aktualizováno 2. 6. 2012 20:55

Zobrazeno: 3485

Číst dál: Prameny sportovního práva

Právní a sportovní normy

Základním prvkem právního systému je právní norma. Právní normy regulují lidské chování a zabezpečují integritu společnosti. Jsou v rámci právního systému uspořádány dle různých kritérií (právní síla, předmět právní regulace), mají své specifické rysy a strukturu . Dle předmětu regulace zařazujeme právní normy do oblasti občanského, trestního, obchodního aj. Zde se naskytuje příležitost pro determinanci norem, které upravují sportovně-právní vztahy vznikající mezi subjekty sportovního práva. Bude ovšem obtížné tyto normy vymezit, jelikož se jedná o “směs” právních a neprávních pravidel chování, které nabývají závaznosti jak skrze právní system a legislatvivní proces, tak i skrze různorodé instituce.

Aktualizováno 2. 6. 2012 20:54

Zobrazeno: 2050

Číst dál: Právní a sportovní normy

Úvodní slovo k článkům

Ve následujících článcích bych se rád hlouběji ponořil do zkoumání tzv. sportovně-právní oblasti, zejména do oblasti tzv. sportovních smluv profesionálních sportovců specifických sportovních odvětví. Než se ovšem k tomuto hlavnímu předmětu své práce dostanu, je potřeba obecnějšího rozboru a vymezení vzájemných vztahů práva a sportu, poté náznak diferenciace smluv v oblasti sportu a v neposlední řadě také stručné nahlédnutí do ostatních právních odvětví jako jsou právo Evropské Unie, pracovní právo, občanské právo a jiné, to vše za účelem lepší orientace v dané problematice a komplexnějšího pojednání o vztahu práva a sportu.

Aktualizováno 23. 5. 2012 17:22

Zobrazeno: 2057

Číst dál: Úvodní slovo k článkům

Системы утепления фасадов

Copyright © Volejbalová asociace 2012 | Všechna práva vyhrazena

Top Desktop version